FCG
Avís legal i Política de privacitat

  1. Avís legal i política de privacitat de la FCG - Versió en format PDF

© FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA, amb CIF nº G- 08829020, domiciliada a Barcelona, Passeig Olimpic, 17  (08038) inscrita amb el nº 1436 del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Reservats tots els drets

Avís legal i política de privacitat

Informació general del lloc web de la FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA i dels seus continguts

La finalitat de la seu corporativa de FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA consisteix a fer més proper a la ciutadania l’esport i a fomentar l'accés de les entitats i particulars que formen part de l'àmbit de competència de FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA i, en general, de les persones interessades a l’informació diversa sobre aquest serveis.

Per a complir aquesta finalitat, la nostra seu electrònica inclou informació sobre normativa, publicacions, així com informació d'actualitat i sobre activitats en què participa FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA, entre altres qüestions. Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA, que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts que es publiquen a través d’aquesta Web, incloent els textos, dades personals, informació, imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material son de titularitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests a la FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones o entitats usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d'aquesta seu electrònica, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

Passeig Olimpic, 17, 08038 de Barcelona

No s'autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA per mitjà de framing.
  • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA mitjançant in line linking.
  • L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA conforme a les disposicions vigents.
  • L'ús comercial dels continguts del lloc web de FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA.
  • L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquesta.

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

1. Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d'aquesta seu electrònica, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l'exercici de les funcions de FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'Agència, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA

Passeig Olimpic, 17

08038 Barcelona

D'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1 del RLOPD.

2. Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de l'Agència.

En la seva seu electrònica, FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica de FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA.

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA. Tot i això, d'acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d'evitar la inclusió d'enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.

Puja